FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

कार्यक्रम अनुसार बजेट विवरण ०७९/८०

काे्यक्रम अनुसार बजेट विवरण ०७९/८०

दस्तावेज: 

आ.व २०७७-७८ को रातो किताब

आ.व २०७७-७८ को रातो किताब

दस्तावेज: 

आ.व २०७६/०७७ को बजेट विवरण

बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको आ .व २०७६/०७७ को बजेट तथा कार्यक्रम 

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

मिति २०७६/०३/१० गते बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको पाँचौ गाउँसभामा पेश गरिएको

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम 

 

बार्षिक बजेट ,नीति तथा कार्यक्रम पुस्तक २०७५/७६

बार्षिक बजेट ,नीति तथा कार्यक्रम पुस्तक २०७५/७६

दस्तावेज: